Nieuws

In de krant

Veel organisaties met een ISO 9001-certificaat voor hun kwaliteitsmanagementsysteem kiezen voor de certificatie van hun milieuzorgsysteem. Organisaties, zoals recycling- en afvalverwerkende bedrijven waarbij de milieu-aspecten een hoofdrol spelen, kunnen met uitsluitend een ISO 14001 milieuzorgsysteem uitstekend uit de voeten om hun processen te beheersen.

TÜV Nederland heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (SCCM) om gebruik te kunnen maken van het SCCM-certificatiesysteem ISO 14001. SCCM gaat uitsluitend overeenkomsten aan met door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instellingen. De rol van de RvA in deze overeenkomst is het toezicht houden op het functioneren van certificatie-instellingen.

TÜV Nederland heeft jarenlange ervaring met de certificatie van milieuzorgsystemen, al dan niet in combinatie met andere systemen zoals bijvoorbeeld ISO 9001 en VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). De aanpak van TÜV-auditoren is gericht op de praktijk èn op blijvend nut van het certificaat voor uw organisatie. U kunt rekenen op de onafhankelijkheid en objectiviteit van de auditoren, die u desgewenst ook bijstaan bij een proefaudit. Een proefaudit is vaak zinvol bij een eerste certificatie en dient als voorbereiding op het eigenlijke certificatieonderzoek.

Bij een eerste milieucertificatie begint het certificatie-traject met een vooronderzoek. Dit is een uitgebreid onderzoek van uw systeemdocumentatie, zoals dat ook bij ISO 9001-audits gebeurt. Een belangrijk verschil is wel dat het vooronderzoek in het algemeen op locatie plaatsvindt zodat er een degelijke indruk van de dagelijkse praktijk in uw organisatie kan worden verkregen. De volgende stap is het toetsingsonderzoek waarbij de TÜV-auditoren de invoering van het systeem in uw organisatie toetsen. Wanneer uw organisatie op grond van beide onderzoeken het ISO 14001-certificaat heeft behaald, vinden er na één en na twee jaar controle-audits plaats. Drie jaar na certificatie wordt een hercertificatie-audit uitgevoerd.

krantenknipsel.jpg