Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Borst Recycling B.V.

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
  • Klant/Afnemer/verkoper: de partij die opdracht geeft aan Borst Recycling om metaal te leveren (afnemer). De partij van wie Borst Recycling metaal koopt (verkoper), de partij aan wie Borst Recycling containers verhuurt en andere aanverwante diensten (klant).
  • Consument: de partij die opdracht geeft aan Borst Recycling om metaal te leveren, niet zijnde een onderneming, maar een consument.
  • Overeenkomst: het verhuren van containers, de inkoop en verkoop van metaal. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Klant/Afnemer en Borst Recycling B.V. (verder: Borst). Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Borst voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant/Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Borst en Klant/Afnemer.

2.6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden

aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten

Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking

van deze wijziging.

2.7. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst

op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan

de Klant/Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant/Afnemer

op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Ook zal in dat geval kenbaar worden gemaakt dat de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, totdat klant/afnemer de ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Borst.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst verkoop metaal aan klanten/afnemers

4.1. De overeenkomst tussen Borst en Klant/Afnemer komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door Borst aan Klant/Afnemer/Verkoper.

4.2. De overeenkomst wordt geacht, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Klant/Afnemer/Verkoper en/of Borst blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

4.3. De hoeveelheid materiaal, prijs en nadere voorwaarden worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte dan wel de factuur.

4.4. Als de Klant/Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Borst onverwijld de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.5. Borst treft, indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.6. Borst kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant/Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.7. Mondelinge toezeggingen van de medewerkers van Borst binden Borst Recycling niet, tenzij deze schriftelijk door Borst bevestigd worden of reeds met de uitvoering is begonnen.

Artikel 5 Inkoop metaal

5.1. Indien Borst metaal inkoopt bij verkoper, garandeert de verkoper dat de metalen, die zij verkoopt, geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, dat de metalen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire bestemming en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen en dat de goederen zijn ontdaan van andere materialen dan metalen, zoals glas en grond.

5.2. Borst is te allen tijde gerechtigd om materialen te weigeren dan wel terug te sturen, indien zij van mening is dat de verkoper in strijd heeft gehandeld met hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, dan wel is zij gerechtigd om de materialen te ontdoen van niet gewenst metalen of niet-metalen elementen. Borst is gerechtigd om alle kosten die zij voor het terugsturen dan wel het verwijderen moet maken aan de klant door te belasten. Borst Recycling hanteert een acceptatiebeleid. Voor het actuele acceptatiebeleid dient steeds contact opgenomen te worden met Borst.

5.3. Aan de prijzen van eerder ingekochte metalen kan verkoper geen rechten ontlenen. De prijzen

van oud ijzer, metalen en accu’s kunnen dagelijks wijzigen. Dit is onder andere afhankelijk van vraag

en aanbod in de markt.

5.4. Indien Borst materialen koopt bij verkoper en de materialen niet gereed staan of indien de chauffeur beoordeelt dat de materialen als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van de verkoper niet vervoerd kunnen worden, dan zal hij de materialen niet meenemen. Borst is gerechtigd om alle kosten die als gevolg hiervan zijn ontstaan en zij heeft moeten maken aan de verkoper door te belasten.

Artikel 6 Bruikleen container

6.1. Borst zal indien is overeengekomen met de verkoper, een of meerdere containers bij verkoper plaatsen ten behoeve van het inzamelen van de materialen.

6.2. Borst blijft te allen tijde eigenaar en gerechtig om over de container(s) te beschikken. Verkoper krijgt de container(s) uitsluitend in bruikleen.

6.3. Borst kan een borgsom van verkoper eisen alvorens de container(s) te plaatsen.

6.4. Het is verkoper uitsluitend toegestaan de containers te gebruiken voor de opslag van materialen,

welke zijn bestemd voor Borst.

6.5. In de periode dat de container ter beschikking van verkoper is, draagt de verkoper het volledige

risico, onder andere maar niet uitsluitend in het geval dat de container ontvreemd of beschadigd

wordt.

6.6. De verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Borst door de bruikleen van de container lijdt door verkoper.

Artikel 7 Levertermijn

7.1. Is Klant/Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Klant/Afnemer voor de uitvoering

benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden

dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk

de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

7.2. De overeengekomen of door Borst opgegeven datum van levering of uitvoering is indicatief, tenzij Borst in een schriftelijke orderbevestiging uitdrukkelijk de verplichting tot levering of uitvoering niet eerder of later dan enige datum of tijdspanne aanvaardt.

7.3. Overschrijding van de leveringstermijn termijn geldt niet als tekortkoming en geeft de Klant/Afnemer geen recht op ontbinding of vergoeding van de door hem of derden geleden schade. De Klant/Afnemer vrijwaart Borst voor aanspraken van derden ter zake.

7.4. Levering vindt plaats door aflevering van zaken of oplevering van werkzaamheden aan c.q. op

de overeengekomen plaats. Na aflevering is het risico van de daarbij betrokken zaken voor de

Klant/Afnemer.

7.5. Borst is vrij in de wijze van vervoer en/of verpakking van af te leveren zaken, mits deugdelijk en gebruikelijk voor de betrokken zaken. Dit lijdt uitzondering indien Borst zich uitdrukkelijk tot gebruik van een bepaalde verpakking of een bepaalde wijze van vervoer verbindt in een schriftelijk orderbevestiging.

7.6. Indien aflevering of oplevering wordt aangeboden door Borst maar niet kan worden uitgevoerd vanwege een oorzaak gelegen bij of in de risicosfeer van de Klant/Afnemer of door de Klant/Afnemer wordt geweigerd, gaat na de eerste aanbieding het risico van de desbetreffende zaken over naar de Klant/Afnemer en kan Borst aanspraak maken op betaling. Borst zal de goederen beschikbaar houden voor de Klant/Afnemer, op diens kosten. Borst heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden door de enkele schriftelijk verklaring, indien de Klant/Afnemer niet afneemt binnen een termijn van 10 dagen na daartoe bij aangetekende brief door Borst te zijn aangemaand. Borst heeft vervolgens recht

op vergoeding van de opslagkosten en de overige schade die het gevolg is van het feit dat de

ontbinding van de overeenkomst heeft plaats gevonden.

7.7. Indien Borst metaal koopt bij verkopen en verkoper zorgdraagt voor vervoer van de materialen, dan gaat het risico van de materialen over op het moment dat de materialen zich op het terrein van Borst bevinden en Borst hiermee bekend en akkoord is gegaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Borst blijft eigenaar van de afgeleverde zaken tot de Klant/Afnemer alle vorderingen van Borst ter zake van door Borst aan de Klant/Afnemer geleverde of nog te leveren zaken en/of geleverde en nog te leveren diensten, alsmede de eventuele vordering van Borst wegens tekortkoming door de Klant/Afnemer, een en ander als bedoeld in BW 3:92 lid 2, volledig heeft voldaan. De Klant/Afnemer mag de zaken zolang de eigendom berust bij Borst niet gebruiken.

Artikel 9 Contractsduur

9.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd.

9.2. De Overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan, kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd.

9.3. Borst is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van

toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de

vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand

onherroepelijk is;

9.4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt Borst daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden/geleverde zaken, waarbij aan de Klant/Afnemer onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

9.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Borst op de Klant/Afnemer/Verkoper onmiddellijk opeisbaar. Indien Borst de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.6. Indien Borst tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 10 Prijzen

10.1. Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Als overeengekomen prijs geldt het bedrag vermeld in de orderbevestiging van Borst of, indien geen orderbevestiging volgt, het bedrag vermeld op de factuur of de verschafte bon.

10.2. Borst heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst opgekomen verhogingen van de kostprijs waaronder begrepen op de levering of oplevering drukkende belastingen geheel of gedeeltelijk aan de klant in rekening te brengen en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

10.3. De kostenadministratie van Borst alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Klant/Afnemer/Verkoper uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Klant/Afnemer/Verkoper heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

Artikel 11 Betaling

11.1. Betaling door Klant/Afnemer aan Borst dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Borst aan te wijzen bankrekening.

11.2. Borst is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

11.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Borst maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant/Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant/Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.4. Indien de Klant/Afnemer een factuur van Borst niet c.q. niet volledig c.q. niet tijdig voldoet, is Klant/Afnemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Borst Recycling heeft in dit geval recht rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente.

11.5. De openstaande vordering is direct opeisbaar indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.6. Betaling door Borst aan verkoper geschied waarna zij aan verkoper haar prijs kenbaar heeft gemaakt en verkoper akkoord is gegaan met de prijs. De prijsbepaling vindt plaats op basis van markconforme dagprijzen en kwaliteitsbeoordeling. Borst zal het bedrag bij acceptatie indien mogelijk direct aan de verkoper uitkeren. Deze termijn betreft geen fatale termijn. Borst zal pas in verzuim komen, indien Borst door verkoper in gebreke wordt gesteld en alsnog een redelijke termijn wordt geboden om jegens verkoper te voldoen.

11.7. Indien verkoper niet akkoord gaat met de prijs die Borst wenst te betalen, dan dient verkoper zelf zorg te dragen dat de materialen per ommegaande van het terrein van Borst worden afgevoerd volgens de wettelijke voorschriften.

11.8. Borst is gerechtigd om vorderingen die Borst heeft op verkoper te verrekenen met vorderingen die verkoper op Borst heeft.

Artikel 12 Vooruitbetaling zekerheidstelling

Borst is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Klant/Afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op Borst rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van Borst op vergoeding van schade, kosten en

interesten door Klant/Afnemer.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is Borst eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Klant/Afnemer ontwikkelde werken.

13.2. Alle door Borst gemaakte foto’s en/of op haar website geplaatste foto’s zijn eigendom van Borst. Het klant/afnemer/verkoper niet toegestaan deze foto’s de verveelvoudigen, kopiëren en/of verspreiden zonder toestemming van Borst.

13.3. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Klant/Afnemer Borst hiervan onverwijld in kennis stellen.

13.4. Borst heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant/Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Geheimhouding

Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden en waarvan partijen redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 15 Reclames

15.1. Reclames met betrekking tot de geleverde diensten en/of het materiaal en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Klant/Afnemer reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien

Klant/Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Borst Recycling te worden kenbaar gemaakt.

15.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant/Afnemer niet op.

15.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Borst de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het vervangen of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant/Afnemer reeds betaalde bedragen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1. Borst is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van Borst. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.2. De aansprakelijkheid voor directe schade van Borst wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Afnemer/Verkoper Borst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en Borst ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Borst Recycling in staat is adequaat te reageren.

16.3. Indien de Klant/Afnemer/Verkoper aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Borst die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Borst voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de factuur voor de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Borst is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Borst in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van Borst.

16.4. Indien blijkt dat de materialen van verkoper aan Borst niet zijn ontdaan van stoffen en materialen als genoemd in artikel 5.1, dan is verkoper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de medewerkers van Borst, afnemers of derden lijden.

16.5. Verkoper is eveneens aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade indien zij in strijd handelt met overige bepalingen van de algemene voorwaarden of de van toepassing zijnde overeenkomst.

16.6. Verkoper vrijwaart Borst voor aanspraken van derden en/of afnemers.

16.7. Indien verkoper en of een ingeschakelde derde, het terrein van Borst betreedt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

16.8. Borst is nimmer aansprakelijk voor onoordeelkundig, ondeskundig of onjuiste handelswijze van Klant/Afnemer/Verkoper.

Artikel 17 Overdraagbaarheid

17.1. Het is Klant/Afnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit

de met Borst gesloten overeenkomst, over te dragen.

17.2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat Klant/Afnemer, Borst Recycling hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Borst heeft verkregen.

Artikel 18 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant/Afnemer/Verkoper uit welke hoofde ook jegens Borst Recycling in verband met het verrichten van werkzaamheden door Borst in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant/Afnemer/Verkoper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 Overmacht

19.1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de Borst zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie Borst een en ander betrekt.

19.2. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

19.3. Indien Borst bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant/afnemer gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 20 Privacy

20.1. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.

20.2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld

zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USBstick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.

20.3. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.

20.4. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

20.5. Partijen zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen handelen in het kader van de AVG.

20.6. Indien Verkoper/Afnemer/Klant koper, koperkabels of koperlegering inlevert en contant uitbetaald wenst te worden, is Verkoper/Afnemer/Klant verplicht zijn/haar identiteitsbewijs te tonen. Borst is op basis van de wet gerechtigd alle gegeven te registreren over de aankoop en het legitimatiebewijs.

Artikel 21 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

21.1. Op alle overeenkomsten tussen Klant/Afnemer/Verkoper en Borst is Nederlands recht van toepassing.

21.2. De rechter in de vestigingsplaats van Borst is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Borst heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.